سه شنبه

ساعت ۱۴ درس مدیریت استراتژیک در هتلداری

ساعت ۱۶ درس مدیریت رفتار سازمانی ومنابع انسانی در حوزه هتلداری

ارائه می گردد.