کلاس قوانین ومقررات جهانگردی و هتلداری مورخ 95/06/21 برگزار نمی گردد.