کلاس آشنایی با مقاصد گردشگری مورخ 95/6/28 برگزار نمی گردد.