یکشنبه 11 مهر ساعت 13 شروع کلاس زبان انگلیسی جهت تقویت دانشجویان راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی و مدیریت فنی دفاتر مسافرتی وجهانگردی .