یکشنبه ساعت 14 درس شناسایی مقاصد گردشگری

ساعت 16 درس قوانین و مقررات گردشگری