قابل توجه دانشجویان مدیریت فنی ودفاتر مسافرتی

//قابل توجه دانشجویان مدیریت فنی ودفاتر مسافرتی

یکشنبه ساعت 14 درس شناسایی مقاصد گردشگری

ساعت 16 درس قوانین و مقررات گردشگری

۱۳۹۵-۶-۹ ۱۱:۴۶:۲۹ +۰۰:۰۰