قابل توجه دانشجویان مدیریت فنی دفاتر مسافرتی

ساعت 14 درس زبان تخصصی  توریسم

ساعت 16 درس سرپرستی گشت ها

ارائه می گردد.

cof