قابل توجه دانشجویان مدیریت فنی بند ب

یکشنبه مورخ 98/04/16

 

ساعت ۱۴ الی ۱۶ درس آشنایی با صدور و فروش بلیط

ساعت ۱۶ الی ۱۸ درس بازاریابی گردشگری

ارائه می گردد.

مدیرفنی