یکشنبه مورخ96/1/20 ساعت 14 کلاس ها برگزار می گردد.

جهانگردی هتلداری پیشگامان آوا پارسه