یکشنبه مورخ 8 اسفند ماه از ساعت 14 الی 18 درس بازاریابی گردشگری ارائه می گردد.

موسسه هتلداری جهانگردی پیشگامان آوا پاسه