یکشنبه ساعت 14 درس بازاریابی گردشگری

ساعت 16 درس صدور و فروش بلیط

ارائه می گردد.

هتلداری و جهانگردی پیشگامان آوا پارسه