قابل توجه دانشجویان مدیریت فنی (بند ب)

//قابل توجه دانشجویان مدیریت فنی (بند ب)

یکشنبه ساعت 14 درس بازاریابی گردشگری

ساعت 16 درس صدور و فروش بلیط

ارائه می گردد.

هتلداری و جهانگردی پیشگامان آوا پارسه

۱۳۹۵-۱۱-۱۰ ۱۲:۵۸:۱۳ +۰۰:۰۰