یکشنبه مورخ 96/6/11 ساعت 15:30 آزمون بازاریابی گردشگری

یکشنبه مورخ 96/6/19 ساعت 15:30 آزمون شناسایی مقاصد گردشگری

 جهانگردی و هتلداری آوا پارسه