یکشنبه 11 تیرماه ساعت 14 درس زبان تخصصی، ساعت 16 درس برنامه ریزی و سرپرستی گشتها ارائه میگردد.

جهانگردی و هتلداری پیشگامان آواپارسه