یکشنبه ساعت 14 درس شناخت صنعت

ساعت 16 درس بازاریابی گردشگری ارائه می گردد.