قابل توجه دانشجویان مدیریت فنی بند(ب) شنبه مورخ 1400/03/23دروس زیر ارئه می گردد.

– ساعت 14درس آشنایی صدور و فروش بلیط

– ساعت 16درس زبان تخصصی توریسم

* ضمناً جزوه زبان در سایت مؤسسه قابل رؤیت می باشد.