قابل توجه دانشجویان مدیرفنی

//قابل توجه دانشجویان مدیرفنی

یکشنبه ساعت 14 درس آشنایی با مقاصد گردشگری 

ساعت 16 درس قوانین و مقررات گردشگری

۱۳۹۶-۲-۲۳ ۰۶:۲۶:۰۰ +۰۰:۰۰