قابل توجه دانشجویان مدیرفنی

یکشنبه مورخ 20 بهمن

ساعت۱۴ الی ۱۶ درس بازاریابی گردشگری

ساعت ۱۶الی ۱۸ درس صدور و فروش بلیط ارائه می گردد.