قابل توجه دانشجویان مدیرفنی

یکشنبه مورخ 20 بهمن

ساعت۱۴  درس بازاریابی گردشگری

ساعت ۱۶ درس صدور و فروش بلیط ارائه می گردد.