یکشنبه:

ساعت 14 درس شناخت صنعت گردشگری

ساعت 16 درس سرپرستی گشت ها

جهانگردی هتلداری پیشگامان آوا پارسه