با توجه به نامه وزارتخانه متبوع مقرر شد از مورخ ۲۱ الی ۲۸ تیر ماه سامانه آموزش گردشگری برای کسانی که موفق به تکمیل ثبت نام یا پرداخت وجه جهت آزمون جامع ۲۴ مرداد ماه نشده اند باز ميباشد، خواهشمنداست به تاریخ ذكر شده توجه نماید چون پايان فرصت برای آزمون جامع می باشد، در غير اينصورت مسئوليت تمامي موارد قيد شده به عهده فراگیر می باشد.