شنبه مورخ 99/4/14

ساعت 14 درس فرهنگ و اقوام ایران زمین

ساعت 16 درس هنر و معماری ایران و جهان

یکشنبه مورخ 99/4/15

ساعت 14 درس آشنایی با سایت گردشگری

ساعت 16 درس قوانین و مقررات گردشگری

 ارائه می گردد.