فراگیرانی که در آزمون جامع مرداد سال 95 شرکت نمودند خواهشمند است، تا مورخ 95/4/8 با موسسه تماس حاصل نمایند.