هم اکنون نمرات درس فنون و مهارت تور گردانی راهنمایان ، درس صدور وفروش بلیط مدیرفنی در پرتابل شخصی دانشجویان قابل رویت می باشد.

جهانگردی هتلداری پیشگامان آواپارسه