دفترمسافرتی ولکاگشت خزر واقع در شهرستان محمودآباد از دانشجویان راهنمایان و مدیرفنی جهت همکاری و کارآموزی دعوت بعمل می آورد. خواهشمند است جهت اطلاعات بیشتر با شماره 09121967690 سرکارخانم وجدی تماس حاصل نمائید.

جهانگردی هتلداری پیشگامان آوا پارسه