شنبه ساعت 14 درس فنون و مهارت تورگردانی

ساعت 16 درس جغرافیا و نقشه خوانی