قابل توجه دانشجویان راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی

//قابل توجه دانشجویان راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی

شنبه ساعت 14 درس فنون و مهارت تورگردانی

ساعت 16 درس جغرافیا و نقشه خوانی

۱۳۹۵-۶-۹ ۱۱:۴۸:۱۱ +۰۰:۰۰