🔹شنبه مورخ 96/5/14

🔸ساعت 14 درس اکوتوریسم

🔸ساعت 16 درس شناخت صنعت گردشگری

جهانگردی هتلداری پیشگامان اواپارسه