شنبه 27 خرداد ماه کلاس تشکیل نمی گردد و جبرانی آن روز سه شنبه 30 خردد ساعت 14 برگزار می گردد.