شنبه مورخ 2 اردیبهشت ماه ساعت 14 الی 16 درس فرهنگ و اقوام ایران زمین ارائه می گردد.

جهانگردی هتلداری پیشگامان آوا پارسه