شنبه مورخ 96/1/19 ساعت 14 کلاس ها برگزار می گردد.

 

جهانگردی هتلداری پیشگامان آوا پارسه.