شنبه ساعت 14 درس آشنایی با میراث فرهنگی و صنایع دستی

ساعت 16 درس هنرمعماری ایران

ارائه میگردد.

هتلداری و جهانگردی پیشگامان آوا پارسه