شنبه مورخ 29/09/99

ساعت 14 درس جغرافیا و نقشه خوانی

ساعت 16 درس قوانین و مقررات گردشگری

ارائه می گردد.