شنبه ساعت 14 درس شناخت اماکن تاریخی

ساعت 15:30 درس هنر و معماری ایران و جهان به صورت مجازی ارائه می گردد.

کد دروس مربوطه:

درس شناخت اماکن تاریخی: 206931

درس هنر و معماری ایران و جهان:040072

جهت ورود به کلاس ها ابتدا به بخش خدمات آموزشی سایت مراجعه نمایید.