شنبه مورخ 3 اسفند

ساعت۱۴ درس شناخت اماکن تاریخی ایران

ساعت ۱۶ درس اکوتوریسم ارائه می گردد.