شنبه ساعت ۱۴ درس اکوتوریسم
ساعت ۱۶ درس آشنایی با میراث فرهنگی ارائه می گردد.