شنبه مورخ 98/7/20

ساعت 14 درس زبان تخصصی

ساعت 16 درس جفرافیا و نقشه خوانی

ارائه می گردد.