شنبه مورخ 98/7/13

ساعت 14 درس جغرافیا و نقشه خوانی

ساعت 16 درس هنر و معماری ایران و جهان

ارائه می گردد.