شنبه 95/11/20 جهت نیاز راهنمایان از ساعت 14 الی 18 تمام ساعت درس زبان تخصصی ارائه می گردد.

جهانگردی و هتلداری پیشگامان آوا پارسه