شنبه مورخ 29 تیر 98

 

ساعت ۱۴ تا ۱۶ درس شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین

ساعت ۱۶ تا ۱۸ درس هنر و معماری

ارائه می گردد.