شنبه مورخ ٢٥ / ٦ ساعت ١٤ درس اكوتوريسم، ساعت ١٦ شروع درس فنون مهارت هاي تورگرداني، دانشجوياني كه اين درس فنون را پاس ننمودند حضور آنها الزامي مي باشد.

جهانگردی هتلداری پیشگامان آوا پارسه