سه شنبه مورخ 96/4/20:

ساعت 14 درس آشنایی با گیاهان ایرانی

ساعت 16 درس آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیلگری

ارائه می گردد.

جهانگردی و هتلداری پیشگامان آواپارسه