شنبه مورخ 99/11/25

ساعت 14 درس زبان تخصصی توریسم

ساعت 16 درس آشنایی با میراث فرهنگی ارائه می گردد.