فراگيراني كه تاكنون نسبت به ثبت نام آزمون جامع در سايت سازمان

www.edutourism.ichto.ir اقدام ننمودند، تا روز شنبه مورخ ٢٦ مرداد مهلت دارند

جهت ثبت نام آزمون جامع و آپلود مدارك اقدام نمايند، در غير اينصورت از آزمون شهريور ماه محروم خواهند شد.