قابل توجه دانشجویان مدیریت فنی دفاتر مسافرتی

نمرات درس شناخت صنعت گردشگری  هم اکنون در پرتال شخصی دانشجویان قابل رویت می باشد.