فصلنامه گیلگمش ویژه راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی درمرکز آموزش موجود می باشد.

photo_2016-08-09_12-08-29