الهی! فطرت ما را ناظر، ایمانمان را فاخر،روحمان را طاهر بگردان.

عید فطر و جشن طاعت و بندگی خجسته باد.