شنبه ساعت 14 درس زبان تخصصی انگلیسی

ساعت 16 درس اکوتوریسم                                                                                                                                                                                                 (راهنمایان)


یکشنبه ساعت 14 درسسرپرستی گشتها

ساعت 16 درس زبان تخصصی انگلیسی

(مدیریت فنی)