بهترين معلم ها
آنهايي هستند
كه به تو نشان می دهند
كجا
را نگاه كنی
اما نمی گويند چه ببينی … روز معلم گرامی باد