روز معلم بر تمامی اساتید، گرامی باد.

ممتاز شدن براي يكسال است
وماندگار شدن براي يك عمر،
سلام بر استادي كه هر سال نمونه است
و يك عمر ماندگار…