از بهاران کی شود سرسبز سنگ/ خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ          (مولانا)
♻️روز زمین پاک، صدا را در مشت هایش می فشارد و به ازدحام خیابان ها می نگرد. زباله ها، گردها، غبارها، مرگ ها…