٢٧ سپتامبر، مصادف با ٥ مهر ماه روز جهاني گردشگري با شعار سازمان جهاني گردشگري UNWTO ( گردشگري براي رشد فراگير ) بر همه فعالان اين صنعت خجسته باد.