یكشنبه ١٤٠٠/٠٣/٢٣ دوره جديد مديريت فني دفاتر مسافرتي و جهانگردي ( بندب ) با ما همراه شويد و به روياهاي خود جامه عمل بپوشانيد…