دوره  آموزشی توانمندسازی (گردشگری پایدار) شنبه مورخ ۹۸/۲/7
توسط موسسه آموزش پیشگامان آواپارسه برگزار گردید .
مدرس:استاد حاجی زاده

موسسه جهانگردی و هتلداری پیشگامان آواپارسه